Close
  • หน้าหลัก
  • สินค้าทั้งหมด
  • ติดต่อเรา
  • เว็บบอร์ด
  • รีวิวจากลูกค้า
  • การสั่งซื้อสินค้า
  • เกี่ยวกับเรา

ประกาศด่วน

19 กันยายน 2558

ประกาศด่วน!!! 
1. "อสุรพักตร์"ยีนส์ จะมีขายแต่ทางออนไลน์(Website, facebook, Line, IG) เท่านั้น (ในอนาคตถ้ามีเพิ่มจะประกาศให้ทราบครับ)
2. หน้าร้านที่อิเซตัน จะขายถึงวันสุดท้าย คือ วันพุธ ที่ 23 ก.ย.58 เวลา 21.00น.
3. นโยบายใหม่ของทางแบรนด์ "อสุรพักตร์" เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้า คือ สินค้าที่สั่งไป สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน7วัน นับจากวันที่ส่งของ
4. ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน คนที่สั่งสินค้าจากทางเพจ ตั้งแต่฿1,500 ขึ้นไปจะได้สติ้กเกอร์3M "อสุรพักตร์"มูลค่า฿100

***สินค้าที่เปลี่ยนคืนจะต้องไม่ผ่านการซักและมีสภาพเหมือนใหม่ (ถูกใช้เพื่อลองใส่เท่านั้น)

#arurapakdenum

Leave your comment
Comments
26/12/2559 11:19
Guest
మనుà°—&#31

మనుà°—ుà°¡ుà°ªు (మనుà°µు, à°•ుà°¡ుà°ªు) వరెà°µ్à°µా! à°­à°²ే పదాà°²ుà°¨్à°¨ాà°¯ి మనకు. à°‡ంà°•ా à°ªాà° ోà°³ీ à°•ూà°¡ా à°¨ాà°•ు à°•ొà°¤్తపదమే. à°ˆ పదాà°¨్à°¨ి à°ªాà°¤ాళభైà°°à°µి à°¸ిà°¨ిà°®ాà°²ో à°µాà°¡ుà°•ొà°¨ి à°µుంà°¡ొà°š్à°šు. :) à°°ాà°§ిà°•, à°¦ీà°ªు, à°7#°313¸;à°œాతగాà°°్à#²à°•&&3137; à°¥ాంà°•ుà°²ు.

top